Informace o možnosti  o podání oznámení a o  ochraně oznamovatelů

Společnost ESPO, s.r.o., IČ: 61245085, se sídlem Dopravní 2831, Rožnov p. R.

(dále jen “ESPO”) zveřejňuje dle touto cestou informaci o možnosti podání oznámení a o ochraně oznamovatelů

  1. ESPO podává touto cestou informaci, že zavedl vnitřní oznamovací systém, pomocí kterého může oznamovatel podávat svá oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále jen „Zákon.“
  2. ESPO vylučuje ve smyslu § 9 písm. b) bod 3. Zákona přijímání oznámení od osoby, která pro ESPO nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost v závislé práci vykonávané v základním pracovním poměru, při dobrovolnické činnosti pro ESPO nebo na odborné stáži nebo praxi u ESPO.
  3. ESPO učila jako příslušnou osobu dle zákona paní Milenu Žabenskou , kterou je možno kontaktovat na telefonu 571 60 24 11 nebo e-mailem oznamovatel@esporoznov.cz (dále jen Příslušná osoba). 
  4. Oznámení dle Zákona je možno podat písemně zasláním na adresu ESPO, k rukám Příslušné osoby. Písemné podání je rovněž možno podat vhozením do schránky určené za tímto účelem, umístěné v objektu ESPO, u hlavního vstupu do budovy ESPO, když se doporučuje označit obálku nápisem – „podání pro dle zákona o ochraně oznamovatelů, neotvírat.“ ESPO zajistí, aby písemné podání určené k rukám Příslušné osoby, bylo předáno v rámci ESPO Příslušné osobě bez otevření.
  5. Oznámení je možno podat elektronicky podáním na emailovou adresu oznamovatel@esporoznov.cz.
  6. Oznámení je možno podat rovněž ústní formou přímo u Příslušné osoby, požádá – li o to oznamovatel, nejpozději pak do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
  7. Příslušná  osoba je povinna chránit identitu oznamovatele dle Zákona, včetně všech osobních údajů, které s tím souvisí. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu své činnosti.
  8. Příslušná osoba je povinna vyrozumět oznamovatele o podaném oznámení a jeho zpracování v rozsahu a ve lhůtách dle Zákona.